Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Fri, 22 Jun 2018 01:33:00 +0100 Fri, 22 Jun 2018 01:33:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30. juna 2018. godine http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=10359 Sarajevo, 30. mart - Federalna vlada je do 30. juna 2018. godine produžila moratorij na zapošljavanje. Riječ je o zaduženju federalnim upravama, federalnim upravnim organizacijama, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama i službama, naročito Agenciji za državnu službu FBiH, institucijama FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravne osobe, izuzev federalnim ministarstvima, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika.

Također, ove institucije su zadužene da do 30. juna 2018. godine obustave zaključivanje svih ugovora o djelu. U slučaju neodgodive potrebe, ugovor o djelu mogu zaključiti isključivo uz prethodnu suglasnost Vlade FBiH.

Odlučeno je to na jučer održanoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu.

U slučaju neodgodive potrebe, suglasnost za provođenje konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva finansija, kao i za zaključenje ugovora o djelu, daje isključivo Vlada FBiH.

Suglasnosti za provođenje konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika, koje je Vlada Federacije BiH dala prije stupanja na snagu ovog zaključka, ostaju na snazi.

Ranije date suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu ostaju na snazi, neovisno o izmjenama predmeta ugovora.

U slučaju promjene broja izvršitelja, novi ugovori o djelu mogu biti zaključeni isključivo uz prethodnu suglasnost Vlade Federacije BiH.

 

 

]]>
Fri, 30 Mar 2018 12:00:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=10359
Važno obavještenje za kandidate koji se prijavljuju na javne konkurse http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9741 S ciljem unapređenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, a na inicijativu Agencije, Vlada FBiH je donijela „Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu". Ovakva dopuna Uredbe skraćuje vrijeme podnošenja prijava kandidata na javni konkurs, te smanjuje troškove provođenja konkursne procedure uz postizanje veće ekonomičnosti i efikasnosti.

Posebnim odredbama predmetne uredbe utvrdjuju se uvjeti za dostavljanje dokaza o ispunjavanju posebnih i općih uvjeta koji su traženi konkursnom procedurom, bliže se uredjuju radnje koje se odnose na rad Komisije za izbor te na postupak obavještavanja kandidata o postignutim rezultatima stručnog ispita. U nastavku teksta ukazujemo na slijed radnji koje kandidati trebaju uzeti u obzir prilikom prijave na javni konkurs, kako slijedi :

1. Prijava na javni konkurs za kandidate koji imaju položen ispit općeg znanja (koji su izuzeti od polaganja ispita općeg znanja) - „Prijava bez dokumentacije"

Kandidati sa položenim ispitom općeg znanja (koji su izuzeti od polaganja ispita oćeg znanja) u obavezi su dostaviti prijavu na javni konkurs u formi obrasca koji je utvrdila Agencija i koji čini sastavni dio predmetne Uredbe. Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa, kandidati su dužni dostaviti u roku od pet dana, nakon usmenog obavještenja o rezultatima stručnog ispita, odnosno u roku od pet dana od obavještenja o rezultatima stručnog ispita istaknutog na oglasnoj ploči Agencije, i to samo u slučaju da su na ispitu ostvarili najmanje 70% od ukupnog broja bodova. Samo oni kandidati koji dostave tražene dokaze i za koje se utvrdi da ispunjavaju posebne uvjete čine Listu uspješnih kandidata prema redoslijedu, počev od najvećeg prema najmanjem broju ostvarenih bodova. Listu uspješnih kandidata sa kopijom prijavnog obrasca za kandidate sa Liste, Agencija dostavlja rukovodiocu na čiji zahtjev je proveden javni konkurs. Izabrani kandidat sa liste uspješnih kandidata dužan je Agenciji dostaviti dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog konkursa, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru. U slučaju da ne dostavi tražene dokaze ili se utvrdi da ne ispunjava opće uvjete za postavljenje, Agencija posebnim rješenjem briše sa Liste uspješnih kandidata.

2. Prijava na javni konkurs za kandidate koji nemaju položen ispit općeg znanja (koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja)

Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs u formi obrasca koji je utvrdila Agencija dostaviti i dokaz o radnom stažu u skladu sa Obrascem uvjerenja koji čini sastavni dio Uredbe. Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju posebnih i općih uvjeta javnog konkursa, kandidati su dužni dostaviti kako je navedeno u prethodnoj tački ovog obavještenja.

3. Prijava na javni konkurs za kandidate koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe

Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, uz propisanu prijavu na javni konkurs u formi obrasca koji je utvrdila Agencija i diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi dužni su dostaviti dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici, dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike. Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa, kandidati su dužni dostaviti kako je navedeno u tački broj 1. ovog obavještenja.  

Cjelokupan tekst uredbi pogledajte na sljedećim linkovima:  

1. Osnovni tekst Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu ("Službene novine Federaciej BiH" broj 69/06)  http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/propisi/uredbe/IOZ_new/69_06_Uredba_IOZ.pdf

2. Uredba o izmjenama  Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu ("Službene novine Federaciej BiH" broj 78/06) http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/propisi/uredbe/IOZ_new/78_06_Uredba_prvadopuna.pdf

3. Uredba o izmjenama  Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu  ("Službene novine Federaciej BiH" broj 63/08)  http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/propisi/uredbe/IOZ_new/63_08_Uredba_drugaizmjena.pdf

4. Uredba o izmjenama  Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu  ("Službene novine Federaciej BiH" broj 27/14) http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/propisi/uredbe/IOZ_new/27_14_Uredba_trecadopuna.pdf

5. Uredba o izmjenama  Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu  ("Službene novine Federaciej BiH" broj 69/17  ) http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/propisi/uredbe/IOZ_new/69_17_Uredba_cetvrtadopuna.pdf

]]>
Tue, 19 Sep 2017 14:30:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9741