Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Mon, 27 Feb 2017 11:41:00 +0100 Mon, 27 Feb 2017 11:41:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Jednodnevna obuka „Izrada budžeta i budžetska disciplina“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9261

Sarajevo, 27. februar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) organizira jednodnevni program obuke na temu „Izrada budžeta i budžetska disciplina".

Obuka će biti održana u Sarajevu 21. marta, a dnevni red možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

Svrha održavanja ove obuke je efikasniji proces izrade budžeta uz istovremeno povećanje budžetske discipline.

Primarnu ciljnu grupu čine državni službenici federalnih organa uprave koji direktno rade na planiranju, izradi, odnosno donošenju budžeta. Sekundarnu ciljnu grupu čine uposlenici koji imaju indirektnu ulogu u postupku planiranja, izrade i donošenja budžeta

Očekivani uticaj na kompetencije polaznika je sticanje znanja i vještina neophodnih za povećanje efikasnosti tokom izrade budžeta kao i jačanje budžetske discipline.

Način prijavljivanja: uz suglasnost rukovoditelja organa prijavu popuniti putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba) uz obavezno navođenje e-mail adrese kontakt osobe za obuku. Agencija neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je pet dana prije održavanje obuke, ili do popune grupe.

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija osigurava radni materijal, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

 

]]>
Mon, 27 Feb 2017 08:49:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9261
JAVNI POZIV ADS-a FBiH kandidatima za listu eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika u organe državne službe u FBiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9253 Krajnji rok podnošenja dokumentacije 10. mart 2017. godine

Sarajevo, 22. februar - Na osnovu člana 7. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika (''Službene novine Federacije BiH'' broj: 40/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV kandidatima za listu eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

1. POTREBNI UVJETI:

Pored općih uvjeta za državne službenike, utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 , 8/06 i 4/12) kandidati moraju ispunjavati i sljedeće osnovne uvjete:

1.1. Kandidat za listu eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika:
- diploma visokoškolske ustanove,
- najmanje 10 (deset) godina rada u struci,
- objavljeni stručni, odnosno naučni radovi iz predmetne oblasti,
- prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tijela državnih
organa, institucija i poslovnih subjekata.
1.2. Kandidat za listu eksperata za izbor ostalih državnih službenika:
- diploma visokoškolske ustanove,
- najmanje 7 (sedam) godina rada u struci,
- prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tijela državnih
organa, institucija i poslovnih subjekata.

2. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz uredno popunjen prijavni obrazac (preuzeti ovdje) na javni poziv kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):
- fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine),
- uvjerenje o državljanstvu ili kopija CIPS-ove lične karte,
- uvjerenje/potvrdu o radu u struci,
- uvjerenje/potvrdu o najmanje četiri godine iskustva na rukovodećoj poziciji u javnoj upravi
(ukoliko kandidati takvo iskustvo imaju),
- spisak objavljenih stručnih, odnosno naučnih radova u predmetnoj oblasti (samo kandidati za eksperte za izbor rukovodećih državnih službenika),
- dokaz o prethodnom iskustvu u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tjela
državnih organa, institucija i poslovnih subjekata.
Dokumentacija mora biti sačinjena na jednom od službenih jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

3. Kandidati za listu eksperata se prijavljuju za jedno od sljedećih područja:
1) Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
2) Tuzlanski i Posavski kanton,
3) Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton,
4) Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton.

Napomena: Po potrebi, eksperti sa Liste eksperata mogu biti imenovani u Komisiju za izbor i van kantona za koji su se prijavili.

Prijavni obrazac na javni poziv kandidati mogu preuzeti, neposredno, u svakom od Odjeljenja Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

4. Postupak po ovom pozivu provest će komisija koju imenuje direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Dokumentaciju iz tačke 2. kandidati su dužni dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednje objave, neposredno, u prostorije Agencije ili poštom, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH, ulica Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo sa naznakom - "Ponovni javni poziv kandidatima za listu eksperata".

Prijave kandidata, koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva, neće biti uzete u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija, kandidatima, koji ne budu izabrani, na njihov zahtjev, bit će vraćena.

V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 

 

]]>
Wed, 22 Feb 2017 10:37:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9253
U Livnu 6. i 7. marta obuka „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9247

Sarajevo, 20. februar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65. sjednici - organizira dvodnevni program obuke na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II".

Obuka će se održati u Livnu 06. i 07. marta, a dnevni red možete pogledati i/ili preuzeti ovdje. Obavijet o tome u kojim će se prostorijama obuka održati bit će dostavljena naknadno selektiranim polaznicima obuke.

Svrha održavanja ove obuke je upoznati učesnike sa svim fazama projektnog ciklusa, načinom programiranja pomoći IPA II u BIH i ukazati na raspoložive prilike za projektnu finansijsku podršku iz EU fondova.

Ciljevi obuke su: a) upoznati učesnike sa fazama projektnog ciklusa i dokumentima koji se proizvode u svakoj od faza PCM-a; b) upoznati osnovne principe PCM metodologije te identificirati ključne aktere procesa programiranja te njihove uloge i ogovornosti; c) predstaviti i objasniti svrhu i sadržaj sektorskog planskog dokumenta (SPD) te dati pregled osnovnih elemenata i načina razvoja akcionog dokumenta (AD).

Ciljnu grupu predstavljaju uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave koji rade na poslovima EU integracija i implementiraju projekte finansijski podržane od strane EU.

Razvoj kompetencija ciljne grupe uključuje osposobljenost za analitičko razmišljanje i proaktivni pristup pripreme projekata za finansiranje iz fondova EU.

Pravo učešća imaju uposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili suglasnost neposrednog rukovoditelja i rukovoditelja organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 28. februar.

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija osigurava radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze. Agencija ne snosi troškove puta, noćenja i ishrane.

 

]]>
Mon, 20 Feb 2017 14:41:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9247
JAVNI POZIV za ućešće u postupku odabira trenera Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9222 Sarajevo, 10. februar - Na osnovu člana 4. Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'' br. 20/13, 81/15 i 50/16), direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV za učešće u postupku odabira trenera Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Javni poziv se odnosi na eksperte-predavače za realizaciju obuka državnih službenika iz sljedećih tematskih oblasti: Obuke za jedinice lokalne samouprave; Obuke za rukovodeće državne službenike; Stručne obuke; Zakonodavni proces u državnoj službi; Strateški okvir državne službe, upravljanje kvalitetom i antikoruptivno djelovanje; Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka; Komunikacija i lični razvoj; Informacione tehnologije; Osnovi uprave za pripravnike i novouposlene službenike; Obuke u oblasti europskih integracija. Podteme iz ovih oblasti navedene su u prijavnom obrascu.

Pravo učešća imaju državni službenici iz organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i nezavisni eksperti/konsultanti koji mogu biti i eksperti iz drugih institucija u Bosni i Hercegovini.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 14. mart 2017. godine.

Sadržaj u cijelosti Javnoga poziva možete preuzeti ovdje, a neophodne obrasce ovdje ili pojedinačno:

Obrazac za prijavu, obrazac za nastavni plan, kriteriji za ocjenjivanje - popunjava komisija.

]]>
Fri, 10 Feb 2017 13:33:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9222
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31. marta 2017. godine http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9116 Sarajevo, 29. decembar - Vlada FBiH zadužila je federalne uprave, upravne organizacije, ustanove i druge federalne institucije i službe, Agenciju za državnu službu FBiH i institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koja vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravnog lica, izuzev federalnih ministarstava, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do31. marta 2017.godine.

Ova obustava odnosi se i na zaključivanje svih ugovora o djelu, osim u slučaju neodgodive potrebe, kada ove institucije ugovor o djelu, mogu zaključiti isključivo uz prethodnu suglasnost Vlade FBiH.

Vlada FBiH je ovu odluku donijela na svojoj 85. sjednici održanoj u Sarajevu 28. decembra.

 

]]>
Thu, 29 Dec 2016 08:53:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9116