Links Contact Address book Print
 
Word of the director

read more

Poll
What kind of information source do you use when you want to be informed about CSA organisation and work
 
Help Desk
     
 
Public Administration Schools

1.European Institute for Public Administration


2.  ReSPA-Regional School for Public Administration

3. NISPAcee

4. European School for Public Administration

 
 
Guests Online
Current page: 1
All pages: 37
 
     
 
Federal Civil Service Agency

Vlada Federacije BiH je u septembru 2003. godine donijela Uredbu o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj 48/03), kojom se uređuje djelokrug, organizacija i rukovođenje Agencijom.

Uspostava Agencije je, u skladu sa Zakonom o državnoj službi Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH» br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), počela imenovanjem Komisije za izbor direktora Agencije.

Imenovanje direktora Agencije izvršeno je na sjednici Vlade održanoj 04. marta 2004.godine.

U Zakonom predviđenom roku direktor Agencije izradio je i Vladi FBiH dostavio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije, a na koji je Vlada dala saglasnost 19. 04. 2004. godine.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, Agencija je jedinstvena i samostalna stručna služba, koja se sastoji od šest osnovnih unutarnjih organizacionih jedinica:

- Ured direktora Agencije
- Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski-kanton sa sjedištem u Livnu
- Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton sa sjedištem u Mostaru
- Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa sjedištem u Zenici
-. Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli
- Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton sa sjedištem u Sarajevu

zbor državnih službenika u Agenciji izvršen je po procedurama koje su po prvi put primijenjene i po kojima do sada nije primljen niti jedan državni službenik u Federaciji. Po sličnim procedurama odvijaće se proces prijema budućih državnih službenika.

Imenovano osoblje u Uredu direktora Agencije, počelo je sa radom 01.10.2004. godine, a u odjeljenjima 04. 01. 2005. godine.
Intenzivno su se obavljale tehničke pripreme za početak potpune implementacije Zakona o državnoj službi u FBiH, što je podrazumijevalo:

- Ostvarivanje kontakata sa organima državne službe radi identificiranja osoba zaduženih za upravljanje ljudskim resursima;

- Izrada Uputstva za rad odjeljenja Agencije, kojim se:

a) uređuje način postupanja detaširanih odjeljenja Agencije u obavljanju poslova:
- revizije zakonitosti zapošljavanja u organima državne službe,
- internog i javnog oglašavanja upražnjenih radnih mjesta,
- stručne obuke i usavršavanja,
- zaštite prava iz radnog odnosa,
- informacionih poslova,

b) obezbjeđuje da se detaširana odjeljenja obraćaju organima državne službe isključivo putem Ureda direktora Agencije;

c) obezbjeđuje da se organi državne službe i drugi korisnici usluga Agencije svojim zahtjevima prema Agenciji obraćaju putem detaširanih odjeljenja;

d) obezbjeđuje da odjeljenja u obavljanju poslova iz svog djelokruga postupaju tako da sve obrađene i pripremljene predmete i akte, kao i druge materijale, primljene i nastale u radu, dostavljaju Uredu direktora Agencije na razmatranje i dalji postupak;

Cilj donošenja Uputstva je postizanje efikasnosti i ekonomičnosti u radu organizacionih jedinica i Agencije kao cjeline.

- Izrada baze podataka državnih službenika (centralni registar državnih službenika);

Cilj izrade obrasca RDSFBiH-1 (Registar Državnih Službenika FBiH) je:
a) uspostavljanje jedinstvenog registra državnih službenika u FBiH;
b) korištenje registra u procesu revizije zakonitosti zapošljavanja državnih službenika u organima državne službe;
c) efikasna, kvalitetna i pravovremena priprema i izrada analiza, izvještaja i informacija o stanju kadrova u organima državne službe ;
d) priprema, provođenje i implementacija obuke i usavršavanja državnih službenika;
e) planiranje i realizacija procesa zapošljavanja državnih službenika u saradnji sa organima državne službe;
f) korištenje podataka prilikom izrade godišnjeg plana rada Agencije;
g) pružanje stručne pomoći organima državne službe u realizovanju kadrovske politike, organizacijskih poboljšanja i razvoja;

Obrazac RDSFBiH-1 dostavlja se svim organima državne službe, a popunjene obrasce organi državne službe vraćaju Agenciji.

- Izrada uputstva za popunjavanje obrazaca za državne službenike koji sadrže podatke koji će se koristiti za bazu podataka;

- Obezbjeđenje i opremanje sala za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita, kao i za izvođenje obuke državnih službenika.
Agencija je 01. januara 2005. godine preuzela punu odgovornost za implementaciju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH.
Početkom februara je, u skladu sa članom 67. Zakona, a nakon što su i odjeljenja Agencije počela sa radom, otpočeo proces revizije radnih mjesta državnih službenika u organima državne službe u Federaciji FBiH.
U svim odjeljenjima Agencije instalirana je baza podataka o izvršenoj reviziji u organima državne službe, koju su službenici odjeljenja dužni redovno ažurirati i dostaviti Uredu direktora Agencije tabele sa najnovijim informacijama.
U skladu sa članom 24. Zakona o državnoj službi, Agencija je u martu ove godine, tačnije 30. marta, počela sa oglašavanjem javnih konkursa u ime organa državne službe, kod kojih je postojala potreba za popunjavanjem radnih mjesta. U svrhu efikasnijeg provođenja konkursne procedure izrađeno je Uputstvo za provođenje javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika.
Implementacijom Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se ostvarivanje osnovnih zakonskih principa:

- Zakonitost
- Transparentnost i javnost
- Odgovornost
- Učinkovitost i ekonomičnost
- Profesionalna nepristrasnost
- Politička nezavisnost

 

 
Search
 
 
Newsletter
Name and surname
Your e-mail address

Your e-mail address
 
Calendar
May, 2018
MOTUWETHFRSASU
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.