Uredbe
Strana 1 od 3 1 | 2 | 3 »
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH
Službene novine Federacije BiH" broj 72/04 i 75/09
Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst
Službene novine Federacije BiH, broj 10/18
Uredba o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor državnih službenika
Službene novine Federacije BiH, broj 40/14
Uredba o mjerilima postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovoditelja organa državne službe koje postavlja Vlada F BiH
Službene novine Federacije BiH, broj 5/13,80/13,24/14 i 7/15
Uredba o prestanku važenja Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa držav. službe koje obavljaju drž.službenici,uvjetima za vršenje tih poslova i ostvar.određe.prava iz r.o
Službene novine Federacije BiH, broj 23/17
Uredba o prestanku važenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija
Službene novine Federacije BiH, broj 23/17
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja
Službene novine Federacije BiH, broj 44/16
Uredba o izmjeni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja
Službene novine Federacije BiH, broj 50/16
Osnovni tekst-Uredba o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH
Sl. novine FBiH broj 69/06
Četvrta izmjena-Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja IOZ i stručnog ispita
"Službene novine FBiH" broj 69/17
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.