Uredbe
Strana 1 od 4 1 | 2 | 3 | 4 »
Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o uslovima,načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u kantonu Sarajevo
Službene novine Kantona Sarajevo broj 7/18
Uredbe Unsko sanskog kantona
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH
Službene novine Federacije BiH" broj 72/04 i 75/09
Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst
Službene novine Federacije BiH, broj 10/18
Uredba o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor državnih službenika
Službene novine Federacije BiH, broj 40/14
Uredba o mjerilima postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovoditelja organa državne službe koje postavlja Vlada F BiH
Službene novine Federacije BiH, broj 5/13,80/13,24/14 i 7/15
Uredba o prestanku važenja Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa držav. službe koje obavljaju drž.službenici,uvjetima za vršenje tih poslova i ostvar.određe.prava iz r.o
Službene novine Federacije BiH, broj 23/17
Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa
Službene novine Federacije BiH" broj 35/04, 3/06, 19/12 i 8/14
Uredba o prestanku važenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija
Službene novine Federacije BiH, broj 23/17
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja
Službene novine Federacije BiH, broj 44/16
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.