Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 16.04.2018. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), na zahtjev Porezne uprave Federacije BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH


06 / 1025

 

 

01. Stručni savjetnik za javne prihode u Poreznoj ispostavi Stolac - Kantonalni porezni ured Mostar - 1 (jedan) izvršilac

02. Stručni savjetnik - programer u Odsjeku za podršku jedinstvenom sistemu - Sektor za infromacionu tehnologiju - Središnji ured - 1 (jedan) izvršilac

03. Stručni savjetnik - senior programer u Odsjeku za podršku procesu fiskalizacije - Sektor za informacionu tehnologiju - Središnji ured - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima; podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze - izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.

Visina pripadajuće neto plaće: 1.359,47 KM

02. Opis poslova: učestvuje u uspostavljanju i praćenju funkcionisanja baze podataka jedinstvenog sistema i razmjenu podataka sa korisnicima jedinstvenog sistema; planira i projektuje kapacitete (konfiguracija) računarskog sistema i sistemskog softvera za JS; na osnovu izvještaja o kvalitetu podataka sistemski rješava identificirane probleme; nadgleda ispravnost, cjelovitost, konzistentnost i pravovremenost trenutnih podataka u sistemu; rješava probleme vezano za kvalitet podataka; provodi implementaciju softvera za zaštitu od neovlaštenog upada; razvija i uspostavlja program za povrat pohranjenih podataka u slučaju gubitka, što uključuje i Bazu podataka koja se nalazi na drugoj lokaciji; prati održavanje postojećih sistema registracije, poreznih obrada, Jedinstvenog sistema; prati perfomanse računarskog sistema po dijelovima i u cjelini; učestvuje u izradi metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje informacionog sistema za potrebe Jedinstvenog sistema; analizira opravdanost zahtjeva korisnika sistema za poboljšanjem, razvojem i implementacijom informacionog sistema; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.


Visina pripadajuće neto plaće: 1.359,47 KM


03. Opis poslova: vrši uspostavljanje i funkcionisanje aplikativnog rješenja za podršku procesa fiskalizacije, baze podataka sistema i razmjenu podataka sa korisnicima sistema; planira i projektuje kapacitete (konfiguracija) računarskog sistema i sistemskog softvera za proces fiskalizacije u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše oblast fiskalizacije; priprema izvještaj o kvalitetu podataka sa FTP servera; sistemski rješava identificirane probleme vezano za kvalitet podataka; prati ispravnost, cjelovitost, konzistentnost i pravovremenost trenutnih podataka u sistemu; predlaže preporuke za rješavanje problema vezano za kvalitet podataka; provodi implementaciju softvera za podršku procesa fiskalizacije i za zaštitu od neovlaštenog upada na FTP server; razvija i uspostavlja program za fiskalizaciju u skladu sa zakonskom regulativom; prati performanse računarskog sistema po dijelovima i u cjelini; učestvuje u izradi metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje informacionog sistema za potrebe fiskalizacije; obrađuje i ispituje opravdanost zahtjeva korisnika sistema za poboljšanjem, razvojem i implementacijom informacionog sistema; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka

Visina pripadajuće neto plaće: 1.359,47 KM

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

Za poziciju 01.
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS

Za poziciju 02.
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, elektrotehnički, prirodno-matematički, mašinski ili ekonomski fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS

Za poziciju 03.
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, elektrotehnički, prirodno-matematički, mašinski ili ekonomski fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS

 

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
b) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/18).


Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Za pozicije 01.

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar

sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Poreznoj upravi Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Mostar"

 

Za poziciju 02. i 03.

Agencija za državnu službu Federaciji BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko- podrinjski kanton, ul. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo

sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije BiH - Središnji ured Sarajevo"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D.DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.