Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Novo Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 16.04.2018. godine

Na osnovu člana 34. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/16) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Novo Sarajevo, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Novo Sarajevo
06 / 1024

 

- Šef Odsjeka za računovodstvo u Službi za oblast privrede i finansija - Odsjek za računovodstvo - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: rukovodi Odsjekom sa ovlaštenjem utvrđenim u članu 60. Pravilnika o unutrašnoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine i to: vrši najsloženije poslove i zadatke u rukovođenju Odsjekom, organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im bliže upute o načinu vršenja tih poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka, redovno (svakodnevno) pismeno ili usmeno informiše pomoćnika načelnika koji rukovodi službom u čijem se sastavu nalazi Odsjek o stanju i problemima u vršenju poslova i predlaže pomoćniku načelnika preduzimanje određenih mjera radi rješavanja postojećih problema i postupa po svim nalozima i zahtjevima pomoćnika načelnika koji se odnose na vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka kojim rukovodi, i neposredno vrši slijedeće poslove: kontroliše obračun PDV-a i blagovremeno priprema nalog za plaćanje i dostavu PDV prijave; izrađuje izvještaje za Kanton i druge vanjske korisnike; prati ažurnost priliva prihoda i rashoda; stara se i odgovoran je za poboljšanje kvaliteta upravljanja ISO 9001:2000; obavlja poslove u sistemu trezora za obradu izvještaja na osnovu podataka iz glavne knjige; priprema podatke potrebne za izradu Budžeta Općine, programa rada općinskih organa za upravu i stručnih službi, izvještaja o radu Odsjeka, informacije, analize i druge materijale po pitanjima iz nadležnosti Odsjeka; vrši zaključna knjiženja po godišnjem obračunu budžeta Općine; učestvuje u popuni obrazaca, periodičnih izvještaja i godišnjih obračuna budžeta i svojim potpisom ovjerava tačnost popunjenih obrazaca; priprema i pruža stručnu pomoć komisijama za potpis i godišnje inventarisanje općinske imovine, obaveza i potraživanja; vrši korespodenciju i ostvaruje saradnju sa poslovnim bankama i kantonalnim i federalnim ministarstvima, dobavljačima i poslovnim partnerima u odnosu na rješavanje pitanja iz nadležnosti Odsjeka; daje prijedlog ocjena rada državnih službenika i namještenika u Odsjeku, vrši i sve druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, kao i poslove koje odredi rukovodilac Službe.

Uslovi: pored općih uslova utvrđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VSS, VII - stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet ekonomske struke,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS,
- profesionalno zvanje certificirani računovođa,
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa, u roku od pet dana od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencija za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
Ulica Kulovića br.7
71000 Sarajevo

sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Novo Sarajevo
poziv na broj: 06-34-8-191/18"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D.DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.