Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu pravde
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 16.04.2018. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva pravde, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu pravde
6/1020

 

01. Rukovoditelj sektora - pomoćnik ministra u Sektoru za strateško planiranje, EU integracije i upravljanje ljudskim resursima - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni savjetnik za europske integracije u Sektoru za strateško planiranje, EU integracije i upravljanje ljudskim resursima - 1 (jedan) izvršitelj
03.Federalni inspektor za izvršenje kaznenih sankcija u Sektoru za izvršenje kaznenih sankcija - 1 (jedan) izvršitelj
04.Stručni savjetnik za upravu u Sektoru za upravu - 1 (jedan) izvršitelj
05.Stručni suradnik za međunarodnu pravnu pomoć u Sektoru za pravosuđe - 1 (jedan) izvršitelj
06.Stručni suradnik za računovodstveno - financijske poslove u Službi za financijsko - računovodstvene poslove - 1 (jedan) izvršitelj
07.Stručni suradnik za izborni sustav, teritorijalnu organizaciju i lokalnu samoupravu u Zavodu za javnu upravu - 1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova : Rukovodi Sektorom i u tom pogledu sukladno odredbama članka 28. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (Pomoćnik ministra o rukovođenju sektorom za koji je zadužen ovlašten je da vrši najsloženije poslove i zadatke iz nadležnosti sektora, a osobito da: raspoređuje poslove i zadatke na službenike i namještenike sektora, utvrđuje prioritet u obavljanju poslova i zadataka, daje upute za rad, usklađuje i koordinira rad u okviru sektora, osigurava zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova iz nadležnosti sektora, pruža potrebnu stručnu pomoć u radu službenicima i namještenicima sektora, potpisuje akte za koje je ovlašten od strane ministarstva i vrši i druge poslove i zadatke koje mu odredi ministar; Pomoćnik ministra za svoj i rad sektora kojim rukovodi neposredno odgovara ministru, sukladno zakonu, drugim propisima i ovom Pravilniku), te neposredno obavlja sljedeće poslove: nadzire pravovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz nadležnosti Sektora, poslove dodjeljuje neposrednim izvršiteljima, daje upute za obavljanje pojedinih poslova, ostvaruje suradnju sa drugim sektorima Ministarstva i drugim međunarodnim, državnim, entitetskim i drugim organima vlasti unutar nadležnosti sektora, sudjeluje u izradi srednjoročnih i godišnjih programa rada Ministarstva, koordinira i nadzire provedbu poslova oko usklađivanja pravnog sustava Federacije Bosne i Hercegovine sa Acquis Communautaire iz nadležnosti Ministarstva, objedinjuje izvješće o radu Sektora, kao i druge poslove po nalogu ministra, kojemu podnosi izvješće o svome radu.
Visina pripadajuće neto plaće: 1.795,50 KM

02.Opis poslova : Izrađuje prednacrte, nacrte zakona, drugih propisa i općih akata, vrši nomotehničku obradu tih propisa kao i pripremu izmjena i dopuna propisa. Priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, odgovora na upite građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti, izrađuje redovita izvješća o realizaciji obveza u vezi sa zahtjevima procesa europskih integracija, sudjeluje u izradi analiza i studija vezanih za europske integracije općenito, kao i utjecaja određenih politika na sektor pravde u suradnji sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine, Direkcijom za europske integracije BiH, kao i drugim vladinim ili nevladinim organizacijama, koordinira ostale aktivnosti Ministarstva po pitanju strategije i politike europskih integracija sukladno zahtjevima procesa, kao i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra za strateška planiranja i europske integracije, kojemu podnosi izvješće o svome radu.
Visina pripadajuće neto plaće: 1.291,50 KM

03.Opis poslova: Vršenje nadzora nad ostvarivanjem procesa preodgoja osuđenih osoba; obavlja poslove nadzora nad primjenom propisa koji se tiču provođenja procesa preodgoja osuđenih osoba; nadzire zakonitost prijema i otpusta osuđenih osoba; korištenje mogućnosti sukladno utvrđenim načelima i kriterijima korištenja određenih prava na temelju rada; zdravstvene zaštite; procesa obrazovanja; nadzire rad prijamno-otpusnih Odjela i poduzima mjere za poboljšanje programa postupanja; sudjeluje u izradi kriterijuma za klasifikaciju i reklasifikaciju osuđenih osoba; ostvaruje neposredan razgovor s osuđenim i drugim osobama prilikom inspekcijskog nadzora; predlaže program stručnog osposobljavanja i sudjeluje u sprovođenju stručne obuke uposlenih u preodgojnoj službi; sudjeluje u predlaganju i izradi zakonskih i drugih propisa iz oblasti izvršenja; sudjeluje u strateškom planiranju u svezi razvoja i unapređenja sustava izvršenja kaznenih sankcija (zatvorskog sustava), vrši nadzor da li u ustanovi ima osoba koje ne bi trebalo da se nalaze na izdržavanju kazne, da li se sve osobe nalaze na izdržavanju kazne, da li su smještaj i ishrana osuđenih osoba sukladni propisima donesenim na temelju zakona, da li se hrana priprema u zadovoljavajućim higijenskim uvjetima, da li je osuđenim osobama omogućen rad sukladno propisima, da li je organizirana zdravstvena zaštita i da li je osuđenim osobama omogućeno korištenje svih ostalih prava koja su im omogućena zakonom i drugim propisima i obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovoditelj Sektora.
Visina pripadajuće neto plaće: 1.710,95 KM

04. Opis poslova: Vodi upravni postupak i rješava u najsloženijim upravnim stvarima u prvom stupnju iz djelokruga Sektora, priprema mišljenja na prednacrte, nacrte i prijedloge propisa, odnosno drugih općih akata federalnih organa uprave i upravnih organizacija sukladno propisima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, izrađuje prednacrte i nacrte zakona i drugih propisa iz oblasti uprave kao i izmjene i dopune tih propisa sukladno pravnoj tehnici koja se koristi u izradi federalnih zakona, odnosno podzakonskih propisa, obavlja i druge poslove u okviru svojih dužnosti, utvrđenih radnim mjestom, izrađuje analitičko-informativne i druge materijale iz oblasti građanskih stanja; vrši stručnu obradu sustavskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata, priprema stručna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, povodom upita fizičkih i pravnih osoba ili po službenoj dužnosti, priprema prijedloge prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa radi dostavljanja nadležnim zakonodavno-pravnim povjerenstvima i vrši druge poslove koje mu odredi rukovoditelj Sektora.
Visina pripadajuće neto plaće: 1.291,50 KM

05. Opis poslova: Obavlja stručne poslove u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći u skladu sa propisima; vrši prijem dopisa, obradu i upućivanje potrebne dokumentacije nadležnim organima za međunarodnu pomoć; dostavlja akte inozemnim tijelima diplomatskim putem; prikuplja, sređuje i obrađuje podatke prema metodološkim i drugim uputama i uspostavlja odgovarajuću dokumentaciju tih materijala; obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovoditelj sektora.
Visina pripadajuće neto plaće: 1.165,50 KM.

06. Opis poslova : Sudjeluje u izradi prijedloga Proračuna za Ministarstvo i kazneno-popravne zavode i surađuje s Federalnim ministarstvom financija vezano za osiguranje potrebnih sredstava za rad Ministarstva i kazneno-popravnih zavoda u Proračunu Federacije BiH; sudjeluje u izradi procedura iz nadležnosti Službe; sudjeluje u izradi financijskih planova za potrebe Ministarstva i kazneno-popravnih zavoda; sudjeluje u izradi izvješća, analiza, informacija i drugih materijala o pitanjima iz nadležnosti Službe - sudjeluje u analizi periodičnih i financijskih izvješća; sudjeluje u pripremi izrade godišnjeg obračuna za Ministarstvo i zbirnog za kazneno-popravne zavode; sudjeluje u provođenju postupka javnih nabavki; te vrši druge poslove koje mu odredi rukovoditelj Službe.
Visina pripadajuće neto plaće: 1.165,50 KM.

07. Opis poslova: Prati i proučava djelovanje sistemskih rješenja na ostvarivanju i razvoju izbornog sustava, učestvuje u izradi analiza, prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propise iz oblasti lokalne samouprave; priprema objašnjenja i pravna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz oblasti lokalne samouprave, prati stanje i daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera iz ove oblasti, učestvuje u izradi analiza, informacija i drugih stručnih materijala vezanih za djelokrug Zavoda, elaborata, analiza i izvještaja, kao i drugih stručnih materijala o teritorijalnoj organizaciji Federacije, te vrši i druge poslove koje odredi direktor.
Visina pripadajuće neto plaće: 1.165,50 KM.

Uslovi: pored općih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federacije BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01
-VSS - Vll stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili drugi fakultet društvenog smjera,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru,
- aktivno znanje engleskog jezika ( u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe FBiH- Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH", broj 51/16 i 59/16))

Za poziciju 02
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke,
- namjanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru,
- aktivno znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika (u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe FBiH, - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH", broj 51/16 i 59/16))

Za poziciju 03
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili filozofski fakultet - odsjek pedagogija ili psihologija,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 05
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke,
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 06
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet,
-1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 07
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili fakultet političkih nauka,
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
3. Kandidati za pozicije stručnih saradnika (pozicije: 05., 06. i 07.), a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
3) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa, u roku od pet dana od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencija za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
Ulica Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnim mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu pravde"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.