Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Visoko
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 12.04.2018. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Visoko, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Visoko

5 / 660

 

- Građevinski inspektor- 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor u oblasti građenja, provjerava da li je gradnja objekta na određenom području u skladu sa planom i odobrenjem za građenje i posebnim uslovima propisanim Zakonom za građenje i posebnim uslovima propisanim Zakonom o građenju, te da li se drugi radovi na posebno zaštićenim ili ugroženim područjima vrše u skladu sa Zakonom o građenju, vrši inspekcijski nadzor nad izradom i provođenjem planskih dokumenata, rješenjima koja propisuju izgradnju i korištenje građevina i drugih zahvata u prostoru koje donosi nadležna Općinska služba, prati propise FBiH, Kantona i Općine iz nadležnosti građevinske inspekcije i obavještava šefa Odsjeka o mjerama koje treba poduzeti, preduzima preventivne mjere i radnje radi sprječavanja povrede zakona i drugih propisa, izrađuje i učestvuje i izradi odluka i drugih propisa i pojedinačnih akata iz nadležnosti građevinske inspekcije, vrši kontrolu primjene propisa iz nadležnosti nadzora građevinske inspekcije, zabranjuje obavljanje radnji kojima se povređuju propisi iz nadležnosti nadzora građevinske inspekcije, podnosi prijave nadležnim organima, izrađuje analize, izvještaje, informacije iz oblasti nadzora građevinske inspekcije i uspostavlja saradnju sa drugim organima iz ove oblasti, izrađuje mjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o svom radu, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog , a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS -VII stepen stručne spreme ili I (240 ECTS) II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja, visoko obrazovanje građevinske ili arhitektonske struke
- 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru
- aktivno znanje engleskog jezika

 


Prijavljivanje na konkurs:

1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br.10/18 )

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radniog mjesta državnog službenika u Općini Visoko"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.