Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Banovići
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 09.04.2018. godine

Na osnovu člana 37. i člana 87. stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Banovići objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Općini Banovići

4 / 481

 

 

 

01. Stručni saradnik za trezor u Službi za budžet, finansije i inspekcijske poslove - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za stambeno komunalne poslove u Službi za stambeno komunalne poslove, društvene djelatnosti i zajedničke poslove - 1 (jedan) izvršilac.

 

01. Opis poslova: vrši analizu i priprema prijedlog kvartalnih planova prihoda, primitaka, rashoda i izdataka; vrši analizu i priprema prijedlog operativnih (mjesečnih) planova, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka; vrši unos odobrenog kvartalnog i operativnog budžeta u trezorski sistem; vrši analizu i učestvuje u izradi kvartalnih i godišnjeg finansijskog izvještaja; vodi evidenciju o operativnom planiranju budžetskih korisnika i vrši unos odobrenog operativnog (mjesečnog) budžeta u trezorski sistem; prikuplja podatke i vodi evidenciju o vlastitim prihodima budžetskih korisnika i namjenskom utrošku budžetskih sredstava; vodi evidenciju o sredstvima na posebnom namjenskom računu i prati realizaciju istih; vodi evidenciju i obezbjeđuje podatke za potrebe Federacije o dugu, zaduživanju i izdatim garancijama Općine i javnih preduzeća iz Banovića; vodi korespondenciju sa budžetskim korisnicima za pripremu DOB-a i Budžeta i po ukazanoj potrebi kontroliše i analizira trošenje budžetskih sredstava kod istih; vodi evidenciju i obezbjeđuje podatke za potrebe Ministarstva finansija TK - mjesečno izvještavanje o ostvarenim prihodima na „obrascu 3"; vodi evidenciju i obezbjeđuje podatke za potrebe Poreske uprave Banovići - mjesečno izvještavanje o ostvarenim prihodima po osnovu komunalne takse; vodi evidenciju i obezbjeđuje podatke za potrebe Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje - mjesečno izvještavanje o ostvarenim prihodima i realizovanim rashodima; vodi evidenciju i obezbjeđuje podatke za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje - mjesečno izvještavanje po PDV prijavi; vodi evidenciju i obezbjeđuje podatke za potrebe Ministarstva finansija TK - godišnji izvještaj o dodjeljenoj državnoj pomoći; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti koji mu se stave u zadatak; za svoj rad odgovoran je neposredno Šefu odsjeka i Pomoćniku načelnika.

02. Opis poslova: vodi jednostavne upravne postupke iz komunalne oblasti; prati pravne propise iz stambeno komunalne oblasti; učestvuje u izradi nacrta godišnjeg programa i plana finansiranja komunalne djelatnosti i zajedničke komunalne potrošnje; učestvuje u izradi sezonskih planova realizacije radova na čišćenju i održavanju javne čistoće za uže gradsko područje i prigradska naselja; učestvuje u pripremi i izrađuje programe mjera za djelovanje organa i komunalnih preduzeća u slučaju prekida u pružanju komunalnih usluga; radi na izradi programa održavanja i popravke lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Banovići; brine o održavanju putne mreže u zimskom periodu; učestvuje u praćenju i koordiniranju obavljanja komunalnih djelatnosti na terenu; redovno informiše šefa odsjeka o obavljanju pojedinih komunalnih djelatnosti, problemima koji postoje u vršenju istih i predlaže mjere za njihovo rješavanje, neposredno kontroliše rad komunalnih redara i daje im bliže upute o načinu vršenja pojedinih poslova; proučava stanje u oblasti obavljanja komunalnih djelatnosti i predlaže mjere kojima se prevazilaze problemi u toj oblasti; ostvaruje saradnju sa komunalnim inspektorom i davaocima komunalnih usluga po pitanjima obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti; sudjeluje u izradi godišnjih planova i programa iz oblasti komunalnih djelatnosti; vrši izradu tipskih izvještaja, redovnih i periodičnih informacija o obavljanju komunalnih djelatnosti; priprema objašnjenja za primjenu propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata; učestvuje u izradi rješenja o utvrđivanju komunalne naknade i naknade za korištenje građevinskog zemljišta; obavlja i druge poslove iz domena svog radnog mjesta, koji mu se stave u zadatak; za svoj rad odgovoran je neposredno Šefu odsjeka i Pomoćniku načelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

Za poziciju 01:

- VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova - ekonomski fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon stečene visoke stručne spreme,
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:

- VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova - fakultet društvenog ili tehničkog smjera,
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stečene visoke stručne spreme,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisani sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br:10/18 ).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski I Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75000 Tuzla
sa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Banovići "


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.