Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 09.04.2018. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno -oslobodilačkog rata
6/1023

 


- Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za upravno rješavanje - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Pomoćnik ministra rukovodi radom Sektora i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 23. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i to: osnovnim organizacionim jedinicama sektorima, inspektoratom i kabinetom neposredno rukovode pomoćnici ministra, glavni federalni inspektor i šef kabineta i u rukovođenju imaju slijedeća ovlaštenja: raspoređuju poslove i radne zadatke, daju upute za rad, nadziru rad službenika i namještenika, predlažu poslove i radne zadatke za godišnji plan rada ministarstva, utvrđuju periodični plan ministarstva i obezbjeđuju njegovu realizaciju, pripremaju izvještaje o radu iz nadležnosti rada osnovne organizacione jedinice kojom rukovode, osiguravaju zakonitost, stručnost i blagovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka, upoznaju ministra sa stanjem i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovode, predlažu ministru mjere za prevazilaženje postojećih problema. U vršenju ovlaštenja pomoćnici ministra, glavni federalni inspektor i šef kabineta, dužni su postupiti po svim nalazima i zahtjevima ministra i izvještavati ga o poduzetim mjerama i rezultatima postignutim tim mjerama. Pomoćnici ministra, glavni federalni inspektor i šef kabineta za svoj rad i rad organizacione jedinice kojom ruikovode, neposredno odgovaraju ministru u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom; Neposredno vrši slijedeće najsloženije poslove i to: vrši kontrolu zakonitosti upravnih i drugih akata iz nadležnosti Sektora; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnost Sektora, vrši izradu teksta instrukcija, upustava i naredbi za provođenje i primjenu federalnih zakona i podzakonskih akata iz oblasti boračko-invalidske zaštite iz djelokruga rada Sektora; daje inicijative, uputstva i mišljenja u upravnim stvarima iz djelokruga rada Sektora; sarađuje i pruža pravnu stručnu pomoć u radu nadležnim prvostepenim i kantonalnim organima; vrši izradu godišnjeg i mjesečnog izvještaja o radu Sektora; priprema stručne materijale, priprema savjetovanja i seminare po pitanju primjene federalnih propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Visina pripadajuće neto plaće: 1.795, 50 KM

Uslovi: pored općih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federacije BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VSS, VII - stepen stručne spreme, odnosno Visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa, u roku od pet dana od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencija za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
Ulica Kulovića br.7
71000 Sarajevo

sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.