Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Gradu Tuzla
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 09.04.2018. godine

Na osnovu člana 37. i člana 87. stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Tuzla objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla

4 / 483

 

 

01. Stručni saradnik za ljudske resurse u Stručnoj službi za poslove gradonačelnika - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za geodetske i imovinsko - pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: učestvuje u pripremi i usklađivanju planova ljudskih resursa sa gradskim razvojnim strategijama i planovima, prati njihovo provođenje i predlaže mjere za poboljšanja; učestvuje u pripremi i realizaciji godišnjeg plana ljudskih resursa; učestvuje u izradi nacrta budžeta u dijelu koji se odnosi na funkcije upravljanja ljudskim resursima (planiranje, organizacija i sistematizacija radnih mjesta; selekcija i zapošljavanje; upravljanje učinkom i upravljanje obukom); učestvuje u analizi i ažuriranju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji; operativno sarađuje sa Agencijom za državnu službu, te ostvaruje saradnju sa zavodima, fondovima i drugim institucijama čija djelatnost je vezana za personalne poslove; učestvuje u izradi analize potreba za obukom; učestvuje u izradi godišnjeg plana obuke i prati ponudu obuke iz vanjskih izvora, kako bi se osiguralo adekvatno uključivanje i u te programe; vodi odgovarajuće evidencije o obukama, te evidenciju stručne literature, časopisa i publikacija; priprema potrebna uputstva i procedure za godišnje planiranje učinka i ocjenjivanje rada službenika i namještenika; pruža stručnu pomoć u procesu ocjenjivanja rada, te u povratnom informisanju službenika i namještenika o rezultatima ocjenjivanja i potrebama za poboljšanjima i usavršavanjem; učestvuje u organizovanju i provođenju postupaka prijema službenika i namještenika u radni odnos u gradskim službama; učestvuje u poslovima izrade i donošenja pojedinačnih akata koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom; organizuje vođenje matičnih evidencija zaposlenih službenika i namještenika; formira i ažurira personalne dosijee radnika i prati radni staž radi ostvarivanja prava službenika i namještenika po osnovu rada; unosi podatke i ažurira elektronsku bazu podataka o državnim službenicima i namještenicima; vodi evidencije o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolovanjima državnih službenika i namještenika; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe.

02. Opis poslova: samostalno vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku (poseban ispitni postupak); priprema nacrte odluka koje donosi Gradsko vijeće; radi u komisiji za izlaganje podataka premjera i katastra zemljišta na javni uvid i utvrđivanja prava vlasništva u postupku uspostave katastra nekretnina; priprema predmete za drugostepeni postupak; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

03. Opis poslova: obavlja poslove vezane za izdavanje pod zakup gradskih poslovnih prostora u skladu sa propisima; vodi evidenciju gradskih poslovnih prostora; provodi aktivnosti oko zasnivanja, trajanja i prestanka zakupa poslovnih prostora; pribavlja i proučava dokumentaciju o vlasništvu i stanju poslovnih prostora, predlaže i preduzima radnje na otklanjanju mogućih štetnih posljedica; priprema elemente za zaključivanje ugovora o zakupu te provodi proceduru javnog oglašavanja slobodnih poslovnih prostora; vrši obračun i fakturisanje zakupnine i prati izmirenje ugovornih obaveza; priprema i izrađuje analize i informacije sa prijedlogom mjera za efikasnije raspolaganje gradskim poslovnim prostorima; priprema elemente za izradu nacrta akata kojima se uređuje zakup gradskih poslovnih prostora; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe i neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

Za poziciju 01:
- VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - društvenog smjera,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 02:
- VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - pravne ili upravne struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 03:
- VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - pravne ili upravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za pozicije stručnih saradnika (poz. 01. i 03)., koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, bit će brisani sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine- Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br:10/18).

Prijavu sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75000 Tuzla
sa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla br:4/483"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.