Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 15.03.2017. godine

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 47. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo»), broj: 31/16, Agencija za državnu službu Federacije BiH, na osnovu zahtjeva Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
06 / 912


 

- Viši stručni saradnik - sistem inžinjer - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: organizuje i unapređuje računarski sistem organa uprave i stručnih službi Kantona i brine se za njegov optimalan rad; planira, dokumentuje, i unapređuje postavke servera, radnih stanica, korisnika i informatičkih servisa Kantona, te mrežne opreme po potrebi; priprema pravilnike i uputstva o upotrebi informacionog sistema; planira i postavlja evidenciju i statistiku događaja u sistemu; planira mjere pohrane i zaštite sistema i podataka; planira postavke i organizaciju sistemskih i aplikativnih programa; prati pravce razvoja i stanja informacionih tehnologija u oblasti administracije i razvoja sistema; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu rukovodioca.
Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove i to:

- VSS, završen Elektrotehnički fakultet, Fakultet infomacionih tehnologija, Škola nauke i tehnologije Sarajevo - smjer kompjuterske nauke ili Fakultet za saobraćaj i komunikacije - smjer komunikacije;
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS, na poslovima sistemske infrastrukture;
- poznavanje administracije sistema (Windows, Linux) baza podataka i aplikacija

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu FBiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci, nakon sticanja VSS, na poslovima sistemske infrastrukture, (primjerak uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba)

3. ovjerena izjava kandidata o poznavanju administracije sistema (Windows, Linux) baza podataka i aplikacija,
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7,
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona "
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.