Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.04.2018. godine

Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Općine Stari Grad Sarajevo, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Stari Grad Sarajevo
06 1030

 

 

01. Viši stručni saradnik za komunalne poslove u Službi za komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni savjetnik za vršenje poslova nadzora nad investicionim projektima od interesa za Općinu u Službi za investicije, plan i analizu - 1 (jedan) izvršilac,
03. Stručni savjetnik za strateško planiranje i implementaciju investicionih projekata u Službi za investicije, plan i analizu - 1 (jedan) izvršilac,
04. Urbanističko-građevinski inspektor za područje mjesnih zajednica Logavina, Kovači i Sumbuluša u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove - 1 (jedan) izvršilac,
05. Urbanističko-građevinski inspektor za područje mjesnih zajednica Sedrenik, Medrese i Mošćanica u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove - 1 (jedan) izvršilac.

 

01. Opis poslova: obavlja složenije poslove iz nadležnosti organizacijske jedinice, za čije vršenje je potreban viši stepen stručnosti i neovisnosti, odnosno samostalnosti u vršenju poslova; obilazi teren i učestvuje u utvrđivanju tehničkih uslova za izvršavanje poslova u komunalnoj oblasti; učestvuje u prikupljanju dokumentacije i ostalih potrebnih akata u postupku rješavanja predmeta; sastavlja izvještaje, daje stručna mišljenja iz komunalne oblasti; učestvuje u iniciranju mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti, odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku načelnika. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.

02. Opis poslova: obavlja nadzor nad izvođenjem radova na složenijim investicionim projektima koje finansira ili sufinansira Općina. Također, vrši pripremu tehničkog dijela tenderske dokumentacije i inicira postupak javne nabavke za sve složenije investicione projekte. Utvrđuje da li se radovi izvode u skladu sa investiciono-tehničkom dokumentacijom i zakonskim propisima koji određuju ovu oblast. Potvrđuje da je kvalitet izvedenih radova, ugrađenih materijala u skladu sa zahtjevom iz projekta, te da je taj kvalitet dokazan propisanim ispitivanjima i dokumentima. Potvrđuje urednost izvođenja radova potpisivanjem građevinskog dnevnika, vrši kontrolu građevinske knjige, po potrebi vrši usaglašavanje sa projektantom i izvođačem radova za sve eventualne promijenjene okolnosti u investiciono-tehničkoj dokumentaciji i na gradilištu. Za svoj rad odgovara pomoćniku načelnika. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koje mu se stave u zadatak.

03. Opis poslova: učestvuje u izradi strategije razvoja Općine. Koordinira planiranje i implementaciju projekata sa općinskim načelnikom i pomoćnikom načelnika. Izrađuje, vodi i ažurira četverogodišnji Plan investicionih projekata od interesa za Općinu. Obavlja poslove u oblasti investicionih ulaganja u infrastrukturne i druge objekte od javnog interesa na području Općine. Izrađuje dinamičke planove investicionih ulaganja, te prati i analizira njihovu realizaciju i efekte uticaja na ukupni razvoj Općine. Ostvaruje sve potrebne modalitete saradnje i stalne kontakte sa organima i institucijama Kantona, Grada i drugim investitorima, te javnim preduzećima i izvršiocima programskih zahvata na teriotriji Općine. Vodi brigu o rokovima, dinamičkim planovima i svim operativnim i tehničkim detaljima vezanim za uspješnu realizaciju investicionih projekata predviđenih budžetom Općine. Pored navedenog, učestvuje u nadzoru i stara se o svim detaljima vezanim za realizaciju konkretnog investicionog projekta. Za svoj rad odgovara pomoćniku načelnika. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koje mu se stave u zadatak.

04. Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti urbanističko-građevinske inspekcije. Sačinjava zapisnike o izvršenom nadzoru i kontroli na licu mjesta, donosi rješenja, zaključke i druga akta u skladu sa utvrđenim činjenicama i važećim zakonima. Priprema postupak izvršenja rješenja, odnosno prinudno rušenje bespravno izgrađenih objekata ili dijelova istih. Učestvuje u izvršenju rješenja i zaključaka i neposredno prati realizaciju izvršenja troškova i vodi upravni inspekcijski postupak do njegovog okončanja. Sarađuje sa Policijskom upravom vezano za asistenciju policije na terenu. Neposredno sarađuje sa organima mjesnih zajednica i prikuplja podatke o gradnji i o tome sačinjava izvještaje. Izrađuje izvještaje o radu i vodi evidencije propisane zakonima koji su na snazi. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku načelnika. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.

05. Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti urbanističko-građevinske inspekcije. Sačinjava zapisnike o izvršenom nadzoru i kontroli na licu mjesta, donosi rješenja, zaključke i druga akta u skladu sa utvrđenim činjenicama i važećim zakonima. Priprema postupak izvršenja rješenja, odnosno prinudno rušenje bespravno izgrađenih objekata ili dijelova istih. Učestvuje u izvršenju rješenja i zaključaka i neposredno prati realizaciju izvršenja troškova i vodi upravni inspekcijski postupak do njegovog okončanja. Sarađuje sa Policijskom upravom vezano za asistenciju policije na terenu. Neposredno sarađuje sa organima mjesnih zajednica i prikuplja podatke o gradnji i o tome sačinjava izvještaje. Izrađuje izvještaje o radu i vodi evidencije propisane zakonima koji su na snazi. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku načelnika. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak

 

Uslovi za obavljanje poslova za: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova - građevinski fakultet
- najmanje dvije (2) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova - građevinski fakultet
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
- VSS - VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova - građevinski ili arhitektonski fakultet
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04:
- VSS - VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova - arhitektonski ili građevinski fakultet
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 05:
- VSS - VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova - arhitektonski ili građevinski fakultet
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

 

Prijavljivanje na konkurs:

01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kontona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
ulica Kulovića br. 7
71 000 Sarajevo

sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Stari Grad Sarajevo "


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.V.D.DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.