Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Gradu Cazin
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 23.04.2018. godine

Na osnovu člana 34. i 88. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 14/17,16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Cazin, o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Cazin

3/651

 

 

01. Stručni savjetnik za upravno-pravne poslove pri Službi za urbanizam i zaštitu okoliša - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za planiranje i izvršavanje budžeta - Odsjek za budžet pri Službi za finansije, računovodstvo i trezor - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni savjetnik za računovodstvo - Odsjek za trezor i računovodstvo pri Službi za finansije, računovodstvo i trezor - 1 (jedan) izvršilac
04. Urbanističko-građevinski inspektor pri Službi za inspekcijske poslove - 2 (dva) izvršioca
05. Stručni saradnik za katastar komunalnih uređaja i adresni registar pri Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove - 1 (jedan) izvršilac

 

01.Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak u oblasti urbanizma, građenja, zaštite okoline i komunalnih djelatnosti i vrši izradu nacrta prvostepenih rješenja i drugih akata iz nadležnosti Službe; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga gradskih propisa iz nadležnosti Službe; prati zakone i druge propise iz nadležnosti Službe i daje stručna mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona i propisa viših nivoa vlasti, te prati provođenje istih u okviru nadležnosti Službe; priprema upravne predmete i daje upute za daljnja prikupljanja podataka neophodnih za obradu predmeta službenicima i namještenicima; sastavlja izvještaje, informacije i obavijesti, koji se odnose na poslove iz nadležnosti radnog mjesta; prima i saslušava stranke za potrebe upravnog postupka i o tome sačinjava zapisnik; sastavlja mjesečne i druge izvještaje o toku rješavanja upravnih predmeta i dostavlja ih rukovodiocu službe; stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program DocuNova; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.

02.Opis poslova: prati propise iz oblasti Budžeta; priprema prednacrt, nacrt i prijedlog budžeta Grada i Odluke o izvršavanju budžeta; priprema i izrađuje sve informacije i izvještaje iz oblasti budžeta; prikuplja tokom cijele godine informacije, projekte, elaborate, relevantne za pripremanje nacrta budžeta; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu raspoloživih podataka i propisane metodologije; prati izvršenje budžeta tokom cijele godine i izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju budžeta Grada; prati i analizira kvartalne izvještaje budžetskih korisnika i predlaže daljnju realizaciju sredstava; prikuplja, obrađuje i analizira dokumentaciju i podatke koji se odnose na prihode i rashode budzeta Grada; vodi evidencije potraživanja i obaveza budžeta Grada; priprema periodične izvještaje o izvršenju budžeta; prati likvidnost budžeta Grada; usklađuje, prati i kontroliše likvidaciju ukupnih gradskih rashoda odnosno rashoda gradskih službi pojedinačno; učestvuje u izradi svih akata Službe; prati realizaciju projekata u okviru pozicije kapitalnih izdataka i drugih pozicija po potrebi; učestvuje u pripremi i stručno obrađuje odgovore na zahtjeve za sredstvima iz budžeta u toku budžetske godine; izrađuje informacije o prikupljanju i naplati prihoda iz nadležnosti gradskog budžeta; ostvaruje saradnju sa nadležnom poreskom ispostavom; učestvuje u pripremi i izradi normativnih akata za uređenje i poboljšanje ubiranja prihoda iz nadležnosti Grada; učestvuje u praćenju stanja i davanju mišljenja o izvještajima o godišnjem obračunu, raspodjeli dobiti, pokriću gubitaka javnih preduzeća i javnih ustanova, pregleda plan poslovanja i revidiranog plana poslovanja; učestvuje u sprovođenju mjera interne kontrole; stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program DocuNova; izrađuje pravilnike kojima se uređuju postupci i procedure interne kontrole iz nadležnosti službe; obavlja poslove u sistemu trezora sa ovlaštenjima u korištenju aplikacije; samostalan je i nezavisan u svom radu, te snosi ličnu odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje poslova koji su mu stavljeni u nadležnost; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.

03.Opis poslova: vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka; prati propise iz oblasti računovodstva; vrši izradu prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta Grada i Odluke o izvršavanju budžeta i završnog računa; učestvuje u izradi godišnjeg plana rada Službe i izvještaja o realizaciji plana rada Službe; priprema i učestvuje u izradi svih informacija i izvještaja iz oblasti računovodstva; prikuplja tokom cijele godine informacije, projekte, elaborate relevantne za pripremanje nacrta budžeta; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu raspoloživih podataka i propisane metodologije u oblasti računovodstva; prati i analizira kvartalne izvještaje o izvršenju tekućih izdataka organa uprave i predlaže daljnju realizaciju sredstava; učestvuje u izradi mjesečnih i tromjesečnih izvještaja i godišnjeg obračuna budžeta; izrađuje mjesečne izvještaja o stanju i utrošku sredstava organa uprave za rukovodioca Službe; analizira izvršenja finansijskih planova organa uprave na mjesečnoj osnovi; izrađuje mjesečne finansijske planove računovodstva; priprema sa rukovodiocem Službe raspored plaćanja rashoda računovodstva; kontroliše blagajničko poslovanje; odgovoran je za provedbu mjera interne kontrole; priprema informacije o prikupljanju i naplati prihoda iz nadležnosti gradskog budžeta; vodi evidencije potraživanja i obaveza računovodstva; usklađuje, prati i kontroliše likvidaciju rashoda gradskih službi; učestvuje u izradi svih akata Službe; učestvuje u izradi informacija o prikupljanju i naplati prihoda iz nadležnosti gradskog budžeta; ostvaruje saradnju sa nadležnom poreskom ispostavom; priprema i vrši izradu normativnih akata za uređenje i poboljšanje ubiranja prihoda iz nadležnosti Grada; učestvuje u sprovođenju mjera interne kontrole; stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program DocuNova; izradjuje pravilnike kojima se uređuju postupci i procedure interne kontrole iz nadležnosti računovodstva; vrši kontrolu naplate gradskih prihoda, analizira postojeće i predlaže nove mjere za poboljšanje naplate gradskih prihoda; obavlja poslove u sistemu trezora sa ovlaštenjima u korištenju aplikacije; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu pomoćnika službe.

04.Opis poslova: obavlja nadzor nad izradom planskih dokumenata koje donosi Gradsko vijeće; obavlja nadzor nad ostvarivanjem i provođenjem planskih dokumenata koje donosi Gradsko vijeće; obavlja nadzor nad građenjem građevina za koje odobrenje za građenje izdaje Gradonačelnik; obavlja nadzor nad usaglašenošću lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti, sa planskim dokumentima i stručnom ocjenom za građevine za koje je nadležna gradska služba; obavlja nadzor nad kvalitetom ugrađenih građevinskih materijala, poluproizvoda i proizvoda u građevinama i zahvatima u prostoru iz svoje nadležnosti; obavlja nadzor nad provođenjem Zakona o prostornom uređenju i građenju na području Grada; u obavljanju inspekcijskog nadzora u oblasti prostornog uređenja i građenja obavlja sve što mu je Zakonom o prostornom uređenju i građenju stavljeno kao pravo i dužnost i druge radnje na koje je ovlašten i koje su mu propisane kao obaveza postupanja ovim zakonom; vrši nadzor i pregled objekata, prostora, procesa rada, dokumente i slično kao i druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u skladu sa zakonskim nadležnostima, a nadzor nad građenjem vrši na osnovu službene dužnosti i po prijavi stranaka; po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavještava podnosioca zahtjeva u zakonskom roku; donosi rješenja kojima naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama; u slučaju povrede zakona ili dugog propisa, kao što je prekršaj ili krivično djelo, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili krivičnu prijavu zbog učinjenog krivičnog djela nadležnom tužilaštvu; provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovo provođenje, u skladu sa zakonom; poduzima i određene preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostatka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa, ukazuje na štetne posljedice, predlaže mjere za otklanjanje njihovih uzroka i slično; zapisnikom, izuzetno, može narediti poduzimanje i izvršenje mjera u skladu sa zakonom, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu; dužan je pismeno zatražiti od nadležne gradske službe da oglasi rješenje ništavnim o urbanističkoj saglasnosti, odnosno rješenje o odobrenju za građenje, ako utvrdi da je to rješenje doneseno protivno odrebama zakona; stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program DocuNova; dužan je da prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na predstavke stranaka koje se odnose na pitanja iz djelokruga njegovog rada; izrađuje stručne analize, informacije i materijale koji se odnose na pitanja iz svog djelokruga rada; vodi evidencije iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.


05.Opis poslova: vrši uspostavu, izradu i održavanje promjena u katastru komunalnih instalacija i uređaja; obavlja poslove neposrednog održavanja katastra podzemnih i nadzemnih instalacija i uređaja; vrši izradu i pregled eleborata o izvršenim geodetskim radovima urađenih od strane samostalnih geodetskih privrednika, te svojim potpisom potvrđuje ispravnost; vrši provjeru „Prijave radova" samostalnog geodetskog privrednika; unosi promjene u karte i vrši njihovu tehničku obradu; obavlja poslove u pripremi reambulacije katastarskog operata, poslove prenošenja projekata na teren-iskoličenje svih vrsta projekata; obavlja poslove na uspostavi katastra nekretnina, digitalizaciji katastarskog operata kao i održavanje premjera i katastra nekretnina i katastra zemljišta; vrši uspostavu, izradu i održavanje promjena u adresnom registru; učesvuje u postupku eksproprijacije, uzurpacije, komasacije i arodancije zemljišta; obavlja složena vještačenja u pogledu zemljišta i objekata za potrebe gradskih službi; postupa po nalozima rukovodioca Službe i prati realizaciju zaključaka i preporuka Gradonačelnika i Gradskog vijeća iz okvira geodetskih i katastarskih poslova; vrši analizu podataka prikupljenih na terenu, a koji se odnose na sve podatke predmjera i predlaže poduzimanje postupaka za ažuriranje katastra zemljišta, katastra komunalnih uređaja; prima stranke iz djelokruga katastarskih i geodetskih poslova; obavlja saradnju sa stručnim tjelima svih nivoa vlasti iz ove oblasti; stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program DocuNova; za svoj rad neposredno je odgovoran rukovodiocu Službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Cazin, broj: 01/GN-34-1963/18 od 26.01.2018. godine, kako slijedi:

Pozicija 01:
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija pravne struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru.

Pozicija 02:
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija ekonomske struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru.

Pozicija 03:
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija ekonomske struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru.

Pozicija 04:
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija arhitektonske ili građevinske struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru,
- položen vozački ispit „B" kategorije.

Pozicija 05:
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija - geodetske struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na javni konkurs:
1. Kandidati se na konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba);

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 05.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili vosoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
- fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdate nakon objave javnog konkursa,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo učešća u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavanju posebne uslove navedene u tekstu javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o izboru, dostaviti Agenciji sve dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova konkursa.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj: 22/17).

Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 2
77000 Bihać
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Cazin: 33/18 "

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2 . i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.