Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 19.04.2018. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna /Srednjobosanskog kantona", broj: 7/11 ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova /Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna, objavljuje

 


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

5 / 662

 

01. Pomoćnik ministra za administraciju i potporu- 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za prvostepeni upravni postupak u Odsjeku za kadrovske poslove MUP-a u sjedištu- 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za provođenje propisa o oružju i javnim okupljanjima u Policijskoj stanici Busovača

01.Opis poslova: pomoćnik ministra za administraciju i potporu upravlja Upravom za administraciju i potporu kao temeljnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva na način da organizira obavljanje svih poslova iz mjerodavnosti ustrojstvene jedinice , raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike i daje im upute o načinu obavljanja poslova, osigurava pravovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz mjerodavnosti ustrojstvene jedinice, redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi obavljanja poslova iz mjerodavnosti ustrojstvene jedinice, predlaže poduzimanje potrebnih mjera, obavlja najsloženije poslove iz mjerodavnosti ustrojstvene jedinice, obavlja poslove po nalogu ministra i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem ministra, vrši neposredno i : izradu ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa u upravnom postupku, kao i rad na provođenju tih ugovora i akata, nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju, izradu analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih materijala na temelju odgovarajućih podataka, učestvuje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva, predlaže program rada ustrojstvene jedinice i podnosi izvješće o njegovom provođenju, priprema plan rada i izvješće o radu ustrojstvene jedinice, raspoređuje i obavlja poslove vezane za pravna i ekonomska pitanja iz mjerodavnosti Uprave policije , organizira rad za potrebe policijskog komesara i odgovoran je za obavljanje kadrovskih poslova koji su vezani za kadrove pod lancem zapovjedanja policijskog komesara, obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

02.Opis poslova: rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju iz oblasti mirovinsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i socijalne skrbi (skraćeni upravni postupak), vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama , sprovodi administrativno izvršenje rješenja i zaključaka o pitanjima iz mirovinsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i socijalne skrbi sukladno zakonu, obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

03.Opis poslova:.rješava jednostavnije upravne poslove u prvostupanjskom upravnom postupku vezano za nabavu, držanje i nošenje oružja i streljiva kao i javnih okupljanja, sprovodi administrativno izvršenje rješenja iz oblasti provođenja propisa o oružju i javnim okupljanjima, izdaje propisana odobrenja i odgovarajuća uvjerenja iz ovih oblasti, zastupanje na sudu po prekršajnim i drugim predmetima, izdaje propisane obrasce i uvjerenja, vodi propisane službene evidencije, brine se o oduzetom oružju, organizira pregled oružja, obrađuje statistička i druga izvješća, obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VII stupanj stručne spreme - pravni fakultet, odnosno završen najmanje drugi ciklus diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sustava studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova) pravne struke
- 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računalu

Za poziciju 02 i 03:
- VII stupanj stručne spreme - pravni fakultet odnosno završen prvi ciklus preddiplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sustava studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova) ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi u trajanju od najmanje 3 godine (sa stečenih 180 ECTS bodova) pravne i upravne struke
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računalu

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (originalili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3.Kandidati za stručnog saradnika (poz. 02. i 03. ) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br.10/18 )

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučuković br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.