Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 19.04.2018. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

6 / 1027

 

01. Stručni saradnik za opće poslove - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za informatiku - 1(jedan) izvršilac


01.Opis poslova: učestvuje u pripremi pojedinačnih akata koje donosi ili Vladi predlaže sekretar Vlade; učestvuje u izradi i pripremi pravnih propisa koji se odnose na rad Generalnog sekretarijata; učestvuje u pripremi tenderske dokumenatcije, ugovora i drugih akata od značaja za provođenje javnih nabavki u Generalnom sekretarijatu; učestvuje u izradi godišnjih planova i izvještaja o radu Generalnog sekretarijata; priprema informacije, analize i druge materijale iz nadležnosti Odsjeka za pravne i opće poslove, učestvuje u pripremi ugovora i sporazuma; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, pomoćnik sekretara i sekretar Vlade
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM.

02.Opis poslova: održavanje aplikacije za podršku projektu „Sjednice bez papira"- e Portal (administriranje aplikacije ePortal, obuka i podrška korisnicima, sarađuje sa izvođačom projekta na izradi dopuna i poboljšanja); instalira i administrira SW na serverima; daje preporuke za poboljšanje i nabavku IT opreme; prati rad servera i rješava probleme koji se pojave; vrši analizu, standardizaciju i unapređenje informacija i usluga koje pružaju federalni organi putem web-a, promoviše uvođenje softvera zasnovanog na otvorenom kodu; vrši i druge poslove koje odredi nepostredni rukovodilac, pomoćnik sekretara i sekretar Vlade.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za pozicije: 01.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili fakultet ekonomskog smjera
- 1(jedna ) godina radnog staža
- poznavanje rada na računaru

Za pozicije: 02.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja
elektrotehničkog fakulteta - smjer informatički ili ekonomskog fakulteta - smjer
poslovno - informacioni sistemi
- 1(jedna ) godina radnog staža
- poznavanje engleskog jezika

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 01.i 02.), a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa, 3) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/18 - prečišćeni tekst).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.