Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Dopunu javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (konkurs broj : 02/500)

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, objavljuje

 

DOPUNU JAVNOG KONKURSA
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
(konkurs broj : 02/500)

 

 

Vrši se dopuna teksta Javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za poziciju:


- Stručni savjetnik za plemenite metale u Centru za verifikaciju i nadzor mjerila - Mostar u Zavodu za mjeriteljstvo - 1 (jedan) izvršitelj,

i to integralnog teksta Javnog konkursa, objavljenog na Web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, dana 07.12.2017. godine kako slijedi:

 

I
U dijelu teksta Javnog konkursa „Uslovi:" , u tački a.) iza riječi „metalurški" dodaje se zarez i riječi: „prirodno-matematički smjer hemija".


II
U ostalom dijelu integralni tekst Javnog konkursa ostaje neizmijenjen

 

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.