Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Tomislavgrad
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 10.11.2017. godine

Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Tomislavgrad objavljuje;


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Tomislavgrad

 

- Stručni suradnik za usluge građanima i informiranje - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova; Organizira i koordinira radom Centra za usluge građanima; prati stručnu literaturu i propise vezane za rad Centra; pruža stručnu pomoć djelatnicima u obavljanju pojedinih poslova; brine se o poštivanju i provođenju zakonskih i drugih propisa i procedura u Centru; prati pojedinačno rad svakog djelatnika u Centru; neposredno informira građane po pitanju ostvarivanja njihovih prava u općinskim službama; po potrebi im uručuje odgovarajuće obrasce zahtjeva i pismene upute ili ih upućuje u odgovarajuće općinske službe ; vodi računa o rokovima u kojima se pružaju odgovori na tražene informacije; izrađuje tjedno, mjesečno i godišnje izvješće o pruženim uslugama u Centru; posebnu pažnju posvećuje otvorenom i ljubaznom odnosu prema korisnicima usluga i građanima; evidentira i oglašava na oglasnoj ploči Općine; obavlja poslove i zadaće koje proistječu iz Zakona o slobodi pristupa informacijama; odgovara za zakonito, ažurno i pravodobno obavljanje poslova i zadaća u skladu sa zakonskim propisima; obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik Općinskog načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu; za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku općinskog načelnika za društvene djelatnosti i upravu.

Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Općine Tomislavgrad i to;

- VSS (VII) stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, pravni fakultet; filozofski fakultet, fakultet odnosa s javnošću ili drugi fakultet društvenog smjera
- 1 (jedna) godina radnog iskustva
- položen ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računalu


Pravo prijave na interni oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije)

Prijavljivanje na oglas:
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) Napomena: diplome koje nisu koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje.
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. dokaz o poznavanju rada na računalu
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Tomislavgrad"


Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.