Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Kupres
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 09.11.2017. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kupres, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Kupres

 

01. Stručni suradnik za praćenje natječaja i apliciranje projekata od javnog interesa - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za turizam, kulturu, informiranje, promociju i projekte - 1 (jedan) izvršitelj


01. Opis poslova: Stručni suradnik za praćenje natječaja i apliciranje projekata neposredno obavlja sljedeće poslove: prati mogućnost korištenja pristupnih fondova EU za potrebe Općine ili mogućih korisnika sa područja Općine; predlaže kandidiranje projekata kod banaka i Međunarodne zajednice; sudjeluje u pripremanju projekata u svrhu apliciranja na raspisane natječaje; obavlja poslove realizacije komunikacije Službe sa komitentima, međunarodnim i domaćim organizacijama, institucijama, udrugama građana, predstavnicima gospodarskih subjekata; priprema, organizira i provodi ankete javnog mišljenja vezane za apliciranje projekata; organizira marketinške i druge aktivnosti vezane za apliciranje projekata; sudjeluje u pripremi brošura, letaka i drugog materijala vezanog za apliciranje projekata; odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova; izvršava i druge poslove iz djelokruga službe po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika. Stručni suradnik za praćenje natječaja i apliciranje projekata za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku općinskog načelnika Službe za gospodarstvo, financije i inspekcijske poslove.

02. Opis poslova: Stručni suradnik za turizam, kulturu, informiranje, promociju i projekte neposredno obavlja sljedeće poslove: inicira i sudjeluje u izradi programa razvoja potrebnih i navedenih grana na razini općine; priprema projekte, projektnu dokumentaciju, vodi i prati projekte vezane za turizam, kulturu i druge oblasti sukladno odlukama Općinskog vijeća i realizaciju drugih projekata iz oblasti infrastrukture; obavlja promotivno-marketinške poslove u svezi turizma, kulture i provođenja projekata; vrši promociju turističke ponude, očuvanja i promocije postojećih turističkih destinacija i potencijala, kao i kulturnih resursa na području općine; ostvaruje suradnju i koordinaciju s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno i posredno uključene u navedene oblasti na razini općine; sudjeluje u izradi strategija i praćenju implementacije strategija te surađuje sa drugim lokalnim agencijama za razvitak, nadležnim tijelima, organizacijama i udrugama na razini regije i šire; prati stanje i primjenu propisa koji reguliraju upravljanje područjima koja su pod zaštitom (prirodna i kulturna dobra); vodi brigu o razvitku turizma, kulture i unapređenju športa; obavlja poslove pružanja usluga informiranja građana, tijelima lokalne uprave, međunarodnim organizacijama i potencijalnim investitorima iz navedenih oblasti; prati mogućnosti korištenja pristupnih fondova EU i ostalih fondova za potrebe općine ili mogućih korisnika sa područja općine iz navedenih oblasti; sudjeluje u organizaciji i provođenju športskih, kulturno-zabavnih i ostalih manifestacija i događanja na razini općine; sudjeluje u aktivnostima vezano za informiranje (komunikacija sa medijima , izrada promotivnih materijala Općine), prikuplja i sređuje informativne materijale za potrebe službene Web stranice Općine; predlaže mjere za unaprjeđenje rada u navedenim oblastima; obnaša i druge poslove iz domene radnog mjesta
Stručni suradnik za turizam, kulturu, informiranje, promociju i projekte za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku općinskog načelnika Službe za društvene djelatnosti, opću upravu, imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i civilnu zaštitu.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Kupres, br. 02-01/1-34-5/17 od 30.01.2017., Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika br. 01/1-01-2-1202/17 od 19.09.2017., br. 01/1-01-2-1289/17 od 05.10.2017. i br. 01/1-01-2-1372/17 od 23.10.2017. i to:

Poz. 01:
- VSS (VII stupanj) ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III ciklusa Bolonjskog sustava školovanja (najmanje 180 ECTS) ekonomskog, poljoprivrednog, agronomskog ili turističkog smjera
- najmanje 1 ( jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS
- položen stručni ispit ili ispit općeg znanja
- poznavanje rada na računalu

Poz. 02:
- VSS (VII stupanj) ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III ciklusa Bolonjskog sustava školovanja (najmanje 180 ECTS) turističkog ili kulturološkog smjera
- najmanje 1 ( jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS
- položen stručni ispit ili ispit općeg znanja
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje najmanje jednog stranog jezika (engleski ili njemački)

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave internog oglasa i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. dokaz o poznavanju rada na računaru
7. dokaz o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika (samo za poz. 02)
8. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena: Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Kupres"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTORA

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.