Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Bosanska Krupa
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 25.10.2017. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), u vezi sa članom 97. stav 1. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj: 14/17, 16/17) i članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosanska Krupa

 


- Stručni saradnik za komunalne naknade - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: koordinira rad i sarađuje sa javnim preduzećima o pitanjima iz nadležne oblasti na području Općine, kao i poslova i zadataka svih učesnika u oblasti komunalne djelatnosti; učestvuje u izradi prijedloga općinskih propisa iz oblasti komunalne djelatnosti; učestvuje u izradi programa i planova iz oblasti komunalne djelatnosti; vodi i ustrojava evidenciju stambenog i poslovnog prostora na području općine iz oblasti komunalne djelatnosti; utvrđuje činjenice, vrši obračun i obavlja sve potrebne tehničke poslove koji prethode donošenju rješenja o određivanju naknade za korištenje građevinskog zemljišta; sačinjava i ažurira bazu podataka o komunalnoj naknadi; vodi registar obveznika komunalne naknade; prati kontrolu naplate komunalne naknade; šalje opomene za neplaćenu komunalnu naknadu i pokreće postupak prisilne naplate; sačinjava kvartalne izvještaje; sarađuje sa Službom za finansije, Službom za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo i komunalnim inspektorom; na osnovu općinskih službenih evidencija sačinjava i uvidom na terenu ažurira elektronsku bazu podataka potrebnu za obračun komunalnih naknada; vrši obračun komunalne naknade, komunalne takse i dostavu zaduženja vlasnicima stambenih i poslovnih prostora; vrši obračun i drugih naknada (prekopa javnih površina, zakupa, korištenja zemljišta i druge) u skladu sa općinskim odlukama; kroz aplikaciju vodi zaduženja obveznika; priprema tendersku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama iz nadležnosti službe te sudjeluje u izradi pratećih akata za istu; odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova na dnevnoj i mjesečnoj osnovi; podnosi dnevne pisane izvještaje Općinskom načelniku i Općinskom pravobraniocu o izvršenim dnevnim telefonskim i pismenim opomenama za plaćanje potraživanja , kao i o naplaćenim potraživanja na osnovu poduzetih mjera sa odgovarajućim prijedlozima i sugestijama; odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi; podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu službe; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa službe i općinskog načelnika; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe.


Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom izmjenama i dopunama o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa, broj: 01/N-02-1229/17 od 25.01.2017. godine, i to:

- VSS, VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke, smjer marketing;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
4. uvjerenje o položenom stručnom - upravnom ispitu (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini;
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza 6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosanska Krupa: 89/17"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.