Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu financija Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 22.05.2018. godine

Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva financija Hercegbosanske županije, objavljuje

 


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu financija Hercegbosanske županije
03/660

 

- Stručni suradnik za javne prihode i povrate u Sektoru za riznicu -1 (jedan) izvršitelj

 

Opis poslova; prati propise koji reguliraju oblast uplate i raspodjele javnih prihoda; ugrađuje temeljne postavke koje zahtjeva aplikacija RAS za sve javne prihode koji se uplaćuju na depozitni račun Hercegbosanske županije; vrši kontrolu postavki, primjenjuje i unosi odgovarajuće izmjene ( po šiframa i vrstama javnih prihoda, na žiro računima korisnika javnih prihoda, u vezi s ključevima raspodjele javnih prihoda i dr.) sukladno važećim propisima; vodi računa o sigurnom i točnom pohranjivanju podataka u baze podataka i održava iste, vrši provjeru točnosti ispravnosti rješenja o povratima nadležnih institucija u pogledu kompletnosti podataka koje zahtjeva aplikacija RAS; učitava i unosi rješenja o povratima sredstava s depozitnog računa JRR HBŽ; vodi i ažurira evidencije o povratima s depozitnog računa; izrađuje izvješća o izvršenim povratima sukladno važećim propisima; izrađuje naloge za povrate više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda i obavlja druge poslove po nalogu sefa Odsjeka. Stručni suradnik za javne prihode i povrate za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka za javne prihode i povrate.

Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija Hercegbosanske županije i to;

- Visoka stručna sprema VII stupnja, Ekonomski fakultet ili završen prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja (najmanje 180 ECTS bodova) - ekonomski smjer
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni-upravni ispit ili ispit općeg znanja
- poznavanje rada na računalu

Pravo prijave na interni oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. dokaz o poznavanju rada na računalu
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu financija Hercegbosanske županije"


Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.