Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 16.04.2018. godine

Na osnovu člana 33. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:31/16), a na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

 

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo
6/1028

 

 

01. Pomoćnik ministra za pravne, opće i administrativne poslove - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za pravne, opće i administrativne poslove - 1 (jedan) izvršilac

 

01. Opis poslova: neposredno rukovodi sektorom i s tim u vezi, organizuje, obezbjeđuje i usmjerava rad sektora, raspoređuje poslove i zadatke unutar sektora, odgovara za blagovremeno, zakonito i kvalitetno vršenje poslova i zadataka unutar djelokruga sektora, pruža neposrednim izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu, učestvuje u izradi izvještaja, programa i planova Ministarstva, učestvuje u izradi prijedloga budžeta iz djelokruga sektora, učestvuje u izradi normativnih akata, po potrebi vodi upravni postupak, stara se o provođenju nadzora nad zakonitošću rada fondova, obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar. Za svoj rad neposredno odgovara ministru. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.

02. Opis poslova: pruža pravnu pomoć korisnicima boračko - invalidske zaštite, rješava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine i to: zdravstvena zaštita, revizija rješenja o priznatom pravu na ličnu i porodičnu invalidninu, naknada putnih troškova za liječenje u inostranstvu, prava po osnovu preostale radne sposobnosti, uklanjanje arhitektonsko - urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima, naknada troškova dženaze - sahrane, ostvarivanje prava na snošenje dijela troškova za uređenje građevinskog zemljišta i troškova naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta - rente za kolektivnu i individalnu stambenu izgradnju, obavlja i druge stručne poslove koje mu odredi ministar i pomoćnik ministra, za svoj rad odgovara pomoćniku ministra. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog vremena obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

Za poziciju 01.

- stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije, najmanje VII stepen stručne spreme - odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci,
- položen stručni upravni ispit

Za poziciju 02.

- stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije, najmanje VII stepen stručne spreme - odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne ili upravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci,
- položen stručni upravni ispit


Prijavljivanje na oglas:


Pravo prijave na Interni oglas imaju državni službenici bilo kojeg nivoa vlasti u Kantonu Sarajevo, a koji su dužni uz uredno popunjeni prijavni obrazac dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);

2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;

3. uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;

4. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije;


Prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom

„Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.