Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije -Zavod za hranu i veterinarstvo (Oglas broj 3)
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 27.03.2018. godine

Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ - Zavod za hranu i veterinarstvo objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ -Zavod za hranu i veterinarstvo

 

- Stručni suradnik za upravno-pravne poslove -1 (jedan) izvršitelj

 

Opis poslova; rješava jednostavne upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak); izrađuje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija; provodi administrativno izvršenje rješenja i zaključaka, sukladno zakonu; aktivno sudjeluje u pravilnoj primjeni i pravnom utemeljenju Zakona o javnim nabavama i drugim procedurama raspisivanja i odabira ponuditelja- pravnih i fizičkih osoba sudionika javnih natječaja i tendera Zavoda; prati propise za izvršenje poslova i zadaća iz djelokruga rada Zavoda; prikuplja , sređuje, evidentira, kontrolira i obrađuje podatke prema metodološkim i drugim uputama i uspostavlja odgovarajući dokumentacijski materijal; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i nadležnostima po nalogu šefa Odjela i ravnatelja; za zakonito, stručno i pravovremeno obavljanje poslova zadataka svoga radnog mjesta odgovoran je šefu Odjela.

Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije i to;

- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ( koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja završen pravni fakultet
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS
- položen ispit općeg znanja (stručni-upravni ispit)
- poznavanje rada na računalu


Pravo prijave na interni oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. dokaz o poznavanju rada na računalu
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ-Zavod za hranu i veterinarstvo
70/18


Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.