Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 22.12.2017. godine

Na osnovu člana 33. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), a na zahtjev Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u
Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo

06 - 989/17


-Stručni savjetnik u oblasti javnih nabavki - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:
-vrši izradu analiza, elaborata, studija, programa, projekata, planova i procejna u određenoj oblasti, kao i projektnih zadataka za odgovarajuće oblasti;
-priprema izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale vezane za postupak javnih nabavki;
-učestvuje u izradi pravilnika u postupku javnih nabavki s osnovnim ciljem da se organizuje kvalitetan rad komisija za nabavku roba, usluga i ustupanja radova;
-koordinira i prati poslove realizacije projekata koji se realizuju putem Stručne službe (vrši stručni nadzor iz oblasti svoje struke);
-učestvuje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga novčanih sredstava za planiranje javnih nabavki u Budžetu;
-učestvuje u pripremi prijedloga i utvrđuje dinamiku trošenja novčanih sredstava u toku realizacije tekućeg Budžeta;
-vrši i druge poslove i zadatke koje mu odredi šef Odsjeka i za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati sprovođenje svih usvojenih procedura vezanih za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001 koje u
svom radu striktno provodi i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom koje se odnose na njegovo radno mjesto.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

-VSS-VII stepen stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrenduje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke ili završen elektrotehnički fakultet ili ekonomski fakultet ili građevinski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci
- položen stručni upravni ispit

Prijavljivanje na Interni oglas:

Pravo prijave na Interni oglas imaju državni službenici bilo kojeg nivoa vlasti u Kantonu Sarajevo, a koji uz uredno popunjeni prijavni obrazac su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika.
3. uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu.
4. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije:
http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadni staz.pdf;

Prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
(Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na Javne konkurse).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji tražene dokaze o ispunjavanju općih uslova Internog oglasa.

Prijavu na Interni oglas i svu traženu dokumentaciju treba dostaviti u roku od 8 dana od objave Internog oglasa na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO

sa naznakom:

„Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.