Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Herceg-bosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 20.12.2017. godine

Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ-a objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ-a

 

 

- Stručni suradnik za ekonomsko-financijske poslove- 1 (jedan) izvršitelj

 

Opis poslova: Vrši ekonomske poslove koji se odnose na slijedeće: priprema i daje podatke za sastavljene periodičnih izvještaja, godišnjeg obračuna, planova i drugih evidencija; izrađuje potrebne informacije u vezi s korištenjem sredstava; prikuplja, sređuje i obrađuje potrebne podatke za izradu analiza i izvješća; prati provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti računovodstva i financija; priprema dnevne, tjedne i mjesečne izvještaje o stvorenim i realiziranim obavezama; izrađuje potrebne izvještaje i informacije u vezi sa korištenjem sredstava; daje preporuke i sugestije za racionalizaciju troškova; vrši zakonsku, računsku, formalnu i logičnu kontrolu dokumentacije; sačinjava zahtjeve, dopise, zapisnike i druge pojedinačne akte vezane za naplatu ili isplatu sredstava ili druge vrste poslovne korespondencije; prati evidenciju osnovnih sredstava i surađuje s popisnim povjerenstvima prilikom popisa sredstava i inventara; priprema potrebne podatke za izradu Proračuna; priprema i sudjeluje u proceduri javne nabave putem izravnog sporazuma; sudjeluje u radu povjerenstava za javne nabave; kreira izvješća na informacijskom sustavu e-Nabave; vodi evidenciju o provedenim procedurama javne nabavke; sudjeluje u radu povjerenstva za javne natječaje; vodi odgovarajuće evidencije iz djelokruga svojih poslova, te obavlja i druge poslove po nalogu ministra i šefa kabineta. Za svoj rad odgovoran je šefu kabineta.

Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ-a i to;

- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 180 ECTS ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen ekonomski fakultet,
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci,
- položen ispit općeg znanja (stručni upravni ispit)
- poznavanje rada na računalu


Pravo prijave na interni oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije)


Prijavljivanje na oglas:
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. dokaz o poznavanju rada na računalu
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava HBŽ-a"


Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.