Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
PONOVNI JAVNI POZIV kandidatima za listu eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika u organe državne službe u FBiH
Krajnji rok za prijavu kandidata je 2. februar 2015. godine

Na osnovu člana 7. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika (''Službene novine Federacije BiH'' broj: 40/14), a iz razloga nedovoljnog broja prijavljenih kandidata po Javnom pozivu objavljenom u "Dnevnom listu" i "Oslobođenju" od 12.06.2014. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje PONOVNI JAVNI POZIV kandidatima za listu eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika u organe državne službe u FBiH


1. POTREBNI UVJETI:

Pored općih uvjeta za državne službenike, utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 , 8/06 i 4/12) kandidati moraju ispunjavati i sljedeće osnovne uvjete:

1.1. Kandidat za listu eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika;
- diploma visokoškolske ustanove,
- najmanje 10 (deset) godina rada u struci,
- objavljeni stručni, odnosno naučni radovi iz predmetne oblasti,
- prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tijela državnih
organa, institucija i poslovnih subjekata.
1.2. Kandidat za listu eksperata za izbor ostalih državnih službenika;
- diploma visokoškolske ustanove,
- najmanje 7 (sedam) godina rada u struci,
- prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tijela državnih
organa, institucija i poslovnih subjekata.

2. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz uredno popunjen prijavni obrazac (preuzeti ovdje) na javni poziv kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):
- fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
- uvjerenje o državljanstvu ili kopija CIPS-ove lične karte
- uvjerenje/potvrdu o radu u struci,
- uvjerenje/potvrdu o najmanje četiri godine iskustva na rukovodećoj poziciji u javnoj upravi
(ukoliko kandidati takvo iskustvo imaju),
- spisak objavljenih stručnih, odnosno naučnih radova u predmetnoj oblasti (samo kandidati za
eksperte za izbor rukovodećih državnih službenika),
- dokaz o prethodnom iskustvu u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tjela
državnih organa, institucija i poslovnih subjekata.
Dokumentacija mora biti sačinjena na jednom od službenih jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

3. Kandidati za listu eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika, svih struka i zanimanja, mogu se prijaviti za jedno od sljedećih područja:
1) Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
2) Tuzlanski i Posavski kanton
3) Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
4) Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton

4. Kandidati za listu eksperata za izbor ostalih državnih službenika se prijavljuju za jedno od sljedećih područja, te struka i zanimanja:
1) Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton (prirodno matematička, tehnološka,
informacione tehnologije i računarstvo, zdravstvene, elektrotehničke i druge
tehničke struke, profesor engleskog, francuskog, njemačkog ili drugog jezika i
književnosti)
2) Tuzlanski i Posavski kanton (sve struke i zanimanja)
3) Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton (poljoprivredna, šumarska, geodetska,
građevinska, arhitektonska, farmaceutska, veterinarska struka, dipl. psiholog, dipl. ing.
elektrotehnike-smjer informatika, informacione tehnologije i računarstvo, doktor
medicine, profesor engleskog, francuskog, njemačkog ili drugog jezika i
književnosti).
4) Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton (elektrotehnička, građevinska, filozofska, ekonomska, geodetska, arhitektonska, žurnalistička, informatička, zdravstvena, veterinarska struka, profesor engleskog, francuskog, njemačkog ili drugog jezika i književnosti).

Napomena: Po potrebi, eksperti sa Liste eksperata mogu biti imenovani u Komisiju za izbor i van kantona za koji su se prijavili.

Prijavni obrazac na javni poziv kandidati mogu preuzeti, neposredno, u svakom od Odjeljenja Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

5. Postupak po ovom pozivu provest će komisija koju imenuje direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Dokumentaciju iz tačke 2. kandidati su dužni dostaviti najkasnije do 2. februara 2015. godine, neposredno, u prostorije Agencije ili poštom, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Ulica Kulovića br. 7.
71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Ponovni javni poziv kandidatima za listu eksperata"

Prijave kandidata, koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva, neće biti uzete u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija, kandidatima, koji ne budu izabrani, na njihov zahtjev, biće vraćena.

DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.