Vlada FBiH usvojila dokument ,,Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH“


Sarajevo, 17. novembra - Na 128. sjednici održanoj 15. novembra u Mostaru Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je dokument ,,Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH".

Ovaj dokument je usklađen sa Strategijom reforme javne uprave, pripremljen i usuglašen kroz rad Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, kao međuvladinog radnog tijela zaduženog za usmjeravanje reforme u ovoj oblasti.

Koncept državne službe, pored načina na koji se upravlja državnim službenicima, podrazumijeva i uspostavu određenih principa u pogledu obima, organizacije i veličine administrativnog aparata.

Ovo su vrlo važni principi od kojih zavisi koliko će ljudi i na kojim nivoima biti obuhvaćeno propisima o državnoj službi, i kako će biti organizirane institucije državne službe i koliko će imati zaposlenih.

Osim pitanja obima i organizacije državne službe, koja mogu imati promjenljive vrijednosti, postoje i načela koja čine suštinu profesionalne državne službe i imaju presudan uticaj na dinamiku i kvalitet procesa razvoja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima. Ta načela su efikasnost i transparentnost, nepristrasnost i neutralnost, meritornost i odgovornost.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.