Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 28
 
     
 
Važno obavještenje za kandidate koji se prijavljuju na javne konkurse

S ciljem unapređenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, a na inicijativu Agencije, Vlada FBiH je donijela „Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu". Ovakva dopuna Uredbe skraćuje vrijeme podnošenja prijava kandidata na javni konkurs, te smanjuje troškove provođenja konkursne procedure uz postizanje veće ekonomičnosti i efikasnosti.

Posebnim odredbama predmetne uredbe utvrdjuju se uvjeti za dostavljanje dokaza o ispunjavanju posebnih i općih uvjeta koji su traženi konkursnom procedurom, bliže se uredjuju radnje koje se odnose na rad Komisije za izbor te na postupak obavještavanja kandidata o postignutim rezultatima stručnog ispita. U nastavku teksta ukazujemo na slijed radnji koje kandidati trebaju uzeti u obzir prilikom prijave na javni konkurs, kako slijedi :

1. Prijava na javni konkurs za kandidate koji imaju položen ispit općeg znanja (koji su izuzeti od polaganja ispita općeg znanja) - „Prijava bez dokumentacije"

Kandidati sa položenim ispitom općeg znanja (koji su izuzeti od polaganja ispita oćeg znanja) u obavezi su dostaviti prijavu na javni konkurs u formi obrasca koji je utvrdila Agencija i koji čini sastavni dio predmetne Uredbe. Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa, kandidati su dužni dostaviti u roku od pet dana, nakon usmenog obavještenja o rezultatima stručnog ispita, odnosno u roku od pet dana od obavještenja o rezultatima stručnog ispita istaknutog na oglasnoj ploči Agencije, i to samo u slučaju da su na ispitu ostvarili najmanje 70% od ukupnog broja bodova. Samo oni kandidati koji dostave tražene dokaze i za koje se utvrdi da ispunjavaju posebne uvjete čine Listu uspješnih kandidata prema redoslijedu, počev od najvećeg prema najmanjem broju ostvarenih bodova. Listu uspješnih kandidata sa kopijom prijavnog obrasca za kandidate sa Liste, Agencija dostavlja rukovodiocu na čiji zahtjev je proveden javni konkurs. Izabrani kandidat sa liste uspješnih kandidata dužan je Agenciji dostaviti dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog konkursa, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru. U slučaju da ne dostavi tražene dokaze ili se utvrdi da ne ispunjava opće uvjete za postavljenje, Agencija posebnim rješenjem briše sa Liste uspješnih kandidata.

2. Prijava na javni konkurs za kandidate koji nemaju položen ispit općeg znanja (koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja)

Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs u formi obrasca koji je utvrdila Agencija dostaviti i dokaz o radnom stažu u skladu sa Obrascem uvjerenja koji čini sastavni dio Uredbe. Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju posebnih i općih uvjeta javnog konkursa, kandidati su dužni dostaviti kako je navedeno u prethodnoj tački ovog obavještenja.

3. Prijava na javni konkurs za kandidate koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe

Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, uz propisanu prijavu na javni konkurs u formi obrasca koji je utvrdila Agencija i diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi dužni su dostaviti dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici, dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike. Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa, kandidati su dužni dostaviti kako je navedeno u tački broj 1. ovog obavještenja.  

Cjelokupan tekst uredbi pogledajte na sljedećim linkovima:  

1. Osnovni tekst Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu ("Službene novine Federaciej BiH" broj 69/06)  http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/propisi/uredbe/IOZ_new/69_06_Uredba_IOZ.pdf

2. Uredba o izmjenama  Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu ("Službene novine Federaciej BiH" broj 78/06) http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/propisi/uredbe/IOZ_new/78_06_Uredba_prvadopuna.pdf

3. Uredba o izmjenama  Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu  ("Službene novine Federaciej BiH" broj 63/08)  http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/propisi/uredbe/IOZ_new/63_08_Uredba_drugaizmjena.pdf

4. Uredba o izmjenama  Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu  ("Službene novine Federaciej BiH" broj 27/14) http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/propisi/uredbe/IOZ_new/27_14_Uredba_trecadopuna.pdf

5. Uredba o izmjenama  Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu  ("Službene novine Federaciej BiH" broj 69/17  ) http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/propisi/uredbe/IOZ_new/69_17_Uredba_cetvrtadopuna.pdf

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.